Association of the New Covenant logo
 • Decrease
 • Increase
Kim Jesteśmy

Nasze początki

Stowarzyszenie Nowego Przymierza sięga początkami roku 1972, kiedy to dwie franciszkańskie siostry: S. Angeline Bukowiecki i S. Brigid Meierotto otrzymały wewnętrzne zrozumienie, że zostały wezwane, aby uczynić coś szczególnego dla Pana. Nie miały jednakże jasności czym miałoby być owo szczególne zadanie, które miały do spełnienia dla Niego.

Podstawy pracy w Kościele otrzymały w Zgromadzeniu Sióstr Szpitalnych - w Trzecim Zakonie św. Franciszka w Springfield, Illinois. Po ukończeniu studiów o specjaliności z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w St. Louis of Divinity zostały zaproszone do zespołu prowadzącego Dom Odnowy w ramach Zgromadzenia (wspólnoty).

Podczas osmiu lat słuzby w Domu Odnowy S. Angelina i S. Brigida podjęły wysiłek odkrywania, co jest wolą Pana dla nich. Poprzez głęboką modlitwę i duchowe prowadzenie O. Donalda Keefy S.J. (który został później teologiem Arcybiskupa Strafforda w Denver, Colorado), i postępowanie według jego wskazań, Pan ukazał siostrom, że winny założyć nową wspólnotę sióstr poświęconych misji bezpośredniej ewangelizacji.

Nie wiedząc jak to zrobić zdecydowały, że nie uczynią niczego, co będzie wynikało jedynie z ich własnej inicjatywy czy inspiracji. Za każdym razem postępowały zgodnie z prowadzeniem Ducha Św., i wskazaniami dawanymi im przez dwóch jezuitów: ks. Donald Keefę i ks. Thomasa Swifta kanonisty, którzy znali dobrze same siostry jak również Siostry Szpitalne Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.

Dzięki duchowości franciszkańskiej były dobrze przygotowane do założenia fundamentów nowej wspólnoty. Spoczęły one na skale jaką jest Jezus Chrystus: 1) aby mówić "TAK" woli Ojca, która zostanie rozpoznana poprzez modlitwę i przez rozeznanie osób potwierdzających Jego wolę; 2) aby być otwartym na Ducha Świętego i na wszystkie dary Ducha dane Kościołowi tak, by Jego misja mogła być rozprzestrzeniana z mocą; 3) aby nigdy nie podejmować decyzji bazując na pieniądzach, bo to pieniądze służą misji.

Adhortacja apostolska papieża Pawła VI "O ewangelizacji w świecie współczesnym " wskazała siostrom naglącą potrzebę zaangażowania w bezpośrednią ewangelizację. Dokument ten oraz fragment z księgi proroka Habakuka 2,2-4 stały się fundamentami ich wizji. Fragment ten dany został im w dniu 14 maja 1979 r. przez S. Jan Nattermann, która otrzymała go podczas modlitwy.

Tekst Ha 2,2-4: I odpowiedział Pan tymi słowami: "Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności".

Opierając się na tych źródłach, Siostry ujrzały początek wizji, która miały podjąć. Zawierał on następujące elementy: silna duchowość katolicka głęboko zakorzeniona w Piśmie Św., poddanie się przewodnictwu Jezusa Chrystusa, poświęcanie się Maryi życie duchem uwielbienia skoncentrowane na Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, bezpośrednia ewangelizacja, prowadzenie służby w mocy Ducha Św. poprzez dary udzielane do pełnienia misji, budowanie wspólnoty pośród Ludu Bożego, posłuszeństwo Magisterium Kościoła, twórcza współpraca z biskupami i duchowieństwem.

Planem Bożym okazało się to, że w dniu 20 lipca 1979 roku Wincent Casey - Arcybiskup Denver, Colorado - oficjalnie zatwierdził obecność Sióstr w archidiecezji.

The Three Sisters with Bishop Evans
S. Angeline, Biskupa Evansa, S. Brigid, S. Jan

Trzy siostry (s. Jan Nattermann dołączyła do wspomnianych wcześniej) opuściły Springfield, Illinois w dniu 20 sierpnia i w dniu 22 sierpnia we wspomnienie NM Panny Królowej zostały przyjęte przez Arcybiskupa oraz biskupa pomocniczego Georga R. Evansa Siostry powierzyły swoją nową wspólnotę - Sióstr Nowego Przymierza - Najświętszej Maryi Pannie Królowej.

Wspierane, zachęcane i z błogosławieństwem biskupa Evansa we wrześniu 1983 roku otworzyły Katolickie Centrum Szkolenia Ewangelizacyjnego. W dniu 28 czerwca 1984 r. Biskup G. Evans rozesłał pierwszą grupę trzydziestu dwóch wyszkolonych ewangelizatorów, aby głosili Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego.

Commissioned Evangelizers

Od roku 1990 pierwotna forma szkolenia ewangelizacyjnego prowadzonego przez Siostry, przyjęla dojrzały kształt jako parafialny Proces Ewangelizacji DZIEJE II - Nawrócenie, Gloszenie, Wspólnota bazujący na drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich.

Siostry prowadzące misję bezposredniej ewangelizacji spotkały się z życzeniem ludzi świeckich, którzy pragnęli być w łączności z siostrami. Zaakceptowały więc ich jako świeckich członków Stowarzyszenia.

Gdy po latach Siostry rozważyły szereg wcześniejszych decyzji i wyborów, które doprowadziły do ustanowienia Stowarzyszenia w Denver oraz do umiędzynarodowienia Procesu DZIEJE II, uświadomiły sobie ogrom łaski opromieniający szlak, którym prowadzone były przez ostatnie lata - szlak wypełniony niepoliczalnym wręcz bogactwem błogosławieństwa Pana. Są w nim lata modlitwy i duchowego prowadzenia, które poprzedzały uformowanie Stowarzyszenia, decyzji odnośnie kierunków, jakie winna przyjąć dalsza misją i znacznie, znacznie więcej. Za wszystko są bardzo wdzięczne Panu, za skierowane do nich wezwanie, za Maryję, Królową i Matkę, za płaszcz miłości, który rozpostarła nad nimi, za misję bezpośredniej ewangelizacji powierzoną im przez Pana oraz za świeckich członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi "Wspólnota Nowego Przymierza " jest Międzynarodowym Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych. W chwili obecnej w jego składzie są Siostry jeden kapłan oraz członkowie świeccy.

Siostry wierzą, że członkami Stowarzyszenia stać się mogą również bracia i osoby świeckie konsekrowane - wszyscy zaangażowani w misję bezpośredniej ewangelizacji.

Obecnie wykonywana jest ogromna praca: kompletowanie i poprawianie statutów, konstytucji i programu formacyjnego, zabezpieczenie finansowe itd., które ewentualnie wspomóc mają wzrost wspólnoty i jej rozwój.

S. A. Bukowiecki oraz s. B. Meierotto pracuja, by uzupelnic wspomniane wczesniej elementy.

Niektóre pytania stawiane przez ludzi

 1. Czym jest "Stowarzyszenie Nowego Przymierza"?

  Stowarzyszenie Nowego Przymierza jest organizacją katolicką. W chwili obecnej w jego skład wchodzą Siostry Nowego Przymierza, jeden kapłan oraz osoby świeckie, których łączą dwa szczególne powody:

  1. żyć życiem chrześcijańskim głęboko przenikniętym Ewangelią, aby wzrastać w świętości,
  2. wspólnie prowadzić misję bezpośredniej ewangelizacji.
 2. Po co Stowarzyszenie?

  Wspólnota uczynić może znacznie więcej niż osoby indywidualne. Jak powiedział Jezus: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

  Oczekiwaniem naszym jest, by stanowić wspólnotę, której członkowie reprezentują różne powołania w Kościele jednakże pracują w jedności. Marzeniem naszym i nadzieją jest, by Stowarzyszenie Nowego Przymierza składało się nie tylko z Sióstr N. Przymierza i osób świeckich, ale również z księży, braci wraz rzeszą świeckich osób konsekrowanych; by wszyscy działali w jedności, aby:

  1. prowadzić misję bezpośredniej ewangelizacji;
  2. wprowadzić radykalną odnowę życia parafialnego (CHL 34 );
  3. ułatwić przemianę parafii w ewangelizującą wspólnotę, oraz;
  4. wysyłać zespoły złożone z członków Stowarzyszenia, by ewangelizowały osoby i terytoria na całym świcie, gdzie Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie nie była jeszcze ogłoszona.
 3. Jakich środków i metod używa Stowarzyszenie, by prowadzić misję bezpośredniej ewangelizacji?

  Stowarzyszenie ma Proces DZIEJE II: aby prowadzić misję bezpośredniej ewangelizacji. Proces DZIEJE II jest formacją opartą na Biblii, która wyposaża osoby indywidualne, parafie i diecezje do prowadzenia ewangelizacji. Zapewnia narzędzia ewangelizacji i rozbudza u wyszkolonych ZAPAŁ, aby szli i głosili Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

 4. Czym dokładnie jest Proces DZIEJE II?

  Tytuł Procesu: DZIEJE II: Nawrócenie, Głoszenie, Wspólnota ma swoje źródło w Nowym Testamencie, Księdze Dziejów Apostolskich, w rozdziale drugim.

  Wizją procesu jest ożywianie ewangelizacyjnego dziś Kościola w kierunku nawrócenia, głoszenia i wspólnoty. Zgodnie z duchem procesu osoby indywidualne w duchu miłości prowadzone są do osobistej relacji z Jezusem.

  Jest to doświadczenie pełne mocy. Jest ono możliwe przez Proklamację Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, i prowadzi do odkrycia małych chrześcijańskich wspólnot, zapewniających nieustanną formację dla osób wstępnie zewangelizowanych.

 5. Jakie elementy zawarte w Procesie DZIEJE II służą ludziom, by ci mogli doświadczyć tego, co zostało opisane wyżej?

  Są cztery elementy składowe Procesu DZIEJE II: Nabór, Szkolenie ewangelizacyjne, Permanentne wyjścia ewangelizacyjne i System Małych Grup Parafialnych.

 6. Jakie są korzyści z Procesu DZIEJE II?

  Odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa na każdym poziomie jest Jezus Chrystus. Dzieje II formują katolików jako ewangelizatorów, którzy są w stanie przynieść Jezusa na każdy poziom społeczeństwa. Proces DZIEJE II jest dojrzałą formacją do życia i do misji.

  Dzięki przejściu przez Proces DZIEJE II parafianin nabywa zapał, aby nieść Jezusa Chrystusa nie tylko do tych, którzy są w granicach parafii, ale również poza nie, na każdy poziom społeczeństwa w środowisku: nauczycieli, polityków, rządzących, środowiska techniczne i medyczne, podczas wypoczynku i komunikacji - innymi słowy we wszystkie aspekty życia społecznego; zgodnie z wezwaniem papieża Pawła VI skierowanym do Kościoła Powszechnego w Adhortacji Apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym. To jest to, co daje Proces DZIEJE II dzięki formacji, jaką oferuje.

  Parafianie nie tylko ewangelizują, ale zapewniają również środowisko wzrostu osobom wstępnie zewangelizowanym poprzez zaproszenie ich do małych wspólnot, w których ma miejsce nieustanna ewangelizacja, zachęta, wzajemne wsparcie oraz duchowa troska.

 7. Jakie są owoce dla parafii?

  Parafia stopniowo przemieniana jest w ewangelizującł wspólnotę poprzez System Małych Grup Parafialnych - małych ewangelizujących wspólnot. Parafia staje się wspólnotą małych wspólnot.

  DZIEJE II przywołują liderowanie osób świeckich, poprzez małe grupy - chrześcijańskie wspólnoty - świeccy podejmują rzeczywistą troskę o siebie nawzajem. W miarę jak wzrastają duchowo i ewangelizują zapraszają osoby wstępnie zewangelizowane do małych grup, w których ma miejs-ce nieustanna ewangelizacja. W parafii świeccy bardzo blisko współpracują z duchowieństwem. Następuje nieustanna zmiana w świadomości laikatu, który stopniowo staje się coraz bardziej otwarty na misje i działanie.

 8. W jaki sposób Proces DZIEJE II może być wprowadzony do parafii?

  Doświadczenie pokazuje, że jedną z dróg, aby parafianie mogli skutecznie podjąć Proces DZIEJE II w parafii jest zapewnienie im właściwej chrześcijańskiej formacji, która proponuje Stowarzyszenie. Stając się członkami Stowarzyszenia i podejmując formacją mogą świeccy podjąć realizację Procesu DZIEJE II w parafii.

  Aby Proces DZIEJE II mógł rozwijać się w parafii proboszcz winien pragnąć obecności Stowarzyszenia w swojej parafii oraz wspierać osoby prowadzące Proces.

How To Contact Us Return To Main Menu